Liên Lạc

A.Thư từ, bài vở liên lạc :
ngoannhan@yahoo.com


B.Điện Thoại CHS/THBL
1- Đỗ Minh Huệ
Nguyễn Thị Thúy Lan
01647147727
2-Nguyễn Ngọc Tân ( Xa Cam )
780-463-2236