Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2010

Hình ảnh tài liệu lịch sử

HÌNH ẢNH VIỆT NAM Xưa & Nay

From: Vinh Mai *Hien Ky*Jimmy Jao

HÌNH ẢNH VIỆT NAM Xưa & Nay
Tài liệu quý giá - Những tấm hình của Bác Sĩ Hocquard
hay là hình ảnh của Việt-Nam vào những năm 1884-1885

http://hinhxua.free.fr/autrefois/docteur-hocquard/page1/photo_docteur_hocquard_1_vn.htm
http://nguyentl.free.fr/html/sommaire_photo_ancienne_vn.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét